Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2. Opdrachtnemer: Taksgemak, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68383576.
1.3. Werkzaamheden: alle opdrachten, diensten en activiteiten die opdrachtnemer moet verrichten om de opdracht te volbrengen.
1.4. Overeenkomst: afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om werkzaamheden te verrichten.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2.2. Voor zover opdrachtgever algemene voorwaarden heeft, zijn deze niet van toepassing op de overeenkomst.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, en vervolgopdrachten.

3. Overeenkomst
3.1. Totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats door het geven van de opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer. Dit kan per telefoon, brief, mail of mondeling geschieden.

3.2. De overeenkomst komt tot stand voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de werkzaamheden anders blijkt.

4. Ter beschikking stelling van gegevens
4.1. De opdrachtgever is er toe gehouden om alle benodigde gegevens te verstrekken.
4.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte stukken, ook indien deze afkomstig zijn van derden.

5. Vergoeding
5.1. Tenzij anders overeengekomen beslaat de vergoeding uit een vooraf afgesproken vast tarief.
5.2. Indien de opdracht leidt tot andere werkzaamheden die redelijkerwijs niet in de vaste prijs zijn opgenomen, zal opdrachtnemer de opdrachtgever informeren alvorens met deze werkzaamheden wordt gestart.

6. Geheimhouding
6.1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding, behoudens wettelijke bepalingen welke opdrachtnemer verplichten om de gegevens bekend te maken.
6.2. Opdrachtnemer zal de verkregen gegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan is overeengekomen.
6.3. Opdrachtnemer zal de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte gegevens niet delen met derden, tenzij opdrachtgever daar vooraf toestemming voor geeft.

7. Uitvoering
7.1. Opdrachtnemer verplicht zich om de uitvoering van de opdracht zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk te doen.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt.

9. Toepasselijk recht
9.1. Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.